Асосий -> Ўқув курслари бўйича тестлар -> Ижтимоий-иктисодий жараёнларни эконеметрик моделлаштириш ва прогнозлаштириш

Ижтимоий-иктисодий жараёнларни эконеметрик моделлаштириш ва прогнозлаштириш

«Ижтимоий-иктисодий жараёнларни эконеметрик моделлаштириш ва прогнозлаштириш» ўқув курси учун

ТЕСТ САВОЛЛАРИ


1. Эконеметрик моделлаштириш ва прогнозлаштириш курсининг предмети нимани ўрганади?:

 

2.Эконеметрик моделлаштириш ва прогнозлаштириш курсининг обьектини нима ташкил этади?:

 

3. Эконеметрик тадқиқот нечта босқичда амалга оширилади?:

 

4. Эконеметрик тадқиқот нечта босқичларининг кетма-кетлигини кўрсатинг?;

  

 5. “Модел” атамасининг луғавий маъноси нимани англатади?;

 

6. Эконометрик модел нима?;

       

7. Эконометрик моделларни тузишда неча хил маълумотлардан фойдаланиш мумкин?;

               

8. Эконометрик моделлар ундаги маълумотлар бўйича неча турга бўлинади?;

      

9. Эконометрик моделлар регрессия тенгламасига киритилган омиллар сони бўйича неча турга бўлинади?;

    

10. Эконометрик моделлар регрессия тенгламасини аналитик ифодаси бўйича нечта тури фарқланади?;

   

11. Жуфт регрессия модели функциясини танлаш қандай усулда амалга оширилади?;

             

12. Функционал боғланишларда омил белгининг хар бир қийматига натижавий белгини ... қиймати мос келади;

 

13. Корреляцион боғланишларда омил белгининг хар бир қийматига натижавий белгини ... қиймати мос келади;         

   

14. Қуйида келтирилган ўзаро боғланишлар корреляцион боғланиш хисобланади;

  

15. Қуйида келтирилган ўзаро боғланишлар корреляцион боғланиш хисобланади;

     

16. Чизиқли регрессия модели кўринишини аниқланг?;

    

17. Гиперболик регрессия модели кўринишини аниқланг?;

           

18. Параболик регрессия модели кўринишини аниқланг?;

           

19. Даражали регрессия модели кўринишини аниқланг?;    

    

20. Сигирлардан соғилган сут миқдори (л) ва ем -хашак истеъмоли ( кг) ўртасидаги боғланиш учун қуйидаги регрессия тенгламаси хисобланган;

Y=5 +0,5x

Бундан кўринадики, ем-хашак истеъмоли 1 кг ошса, соғин миқдори ўртача ... ошади;

 

21. Гўшт истеъмоли (кг) ва ўртача жон бошига даромад (минг сўм) ўртасидаги боғланиш учун қуйидаги регрессия тенгламаси хисобланган:

  Y=15 +0,03x

Бундан кўринадики, ўртача жон бошига даромад минг сўм ошса гўшт истеъмоли ўртача ... ошади;

 

22. Маҳсулот ишлаб чиқариш хажми (т) ва меҳнат сарфлари (киши-соат) ўртасидаги боғланиш учун қуйидаги регрессия тенгламаси хисобланган:

              Y=0,15 x 0,85.

Бундан кўринадики, меҳнат сарфлари 1% ошса маҳсулот ишлаб чиқариш хажми ўртача ... ошади;

 

23. Чизиқли корреляцион коэффициенити нимани ифодалайди?;

                 

24. Чизиқли корреляция коэффициенитининг  квадрати нимани ифодалайди?;

                 

25. Детерминация  коэффициенити нимани ифодалайди?;

    

26. Соғин миқдори (л) ва ем-хашак истеъмоли ўртасидаги боғланишни ифодаловчи чизиқли регрессия тенгламасини хисоблашда омил дисперсия 120, қолдиқ дисперсия 180 га тенг бўлса детерминация   коэффициенти нимага тенг бўлади?;      

     

27. Олий ўқув юртининг I курс талабаларини ўртача бали ва математика фани бўйича кириш имтихонидаги баҳо ўртасидаги боғланишни ифодаловчи чизиқли регрессия тенгламасини хисоблашда қолдиқ дисперсия 0,16 умумий дисперсия 0,20 га тенг бўлса детерминация   коэффициенти нимага тенг бўлади?; 

   

28. Ўртача жон бошига даромад ва оиладаги болалар сони ўртасидаги боғланишни чизиқли корреляция коэффициенти 0,7 га тенг бўлса натижавий белгининг қанча фоизи омил белгини вариациясига боғлиқ бўлади?;

   

31. Чизиқли регрессия параметрларининг аҳамиятлилигини текшириш учун  қандай мезондан фойдаланилади?;    

    

32. Чизиқли регрессия моделининг аҳамиятлилигини текшириш учун  қандай мезондан фойдаланилади?;

    

33. Маҳсулот таннархи ва маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми ўртасидаги боғланишни корреляция индекси 0,8 га тенг бўлса, детерминация коэффициенти нимага тенг бўлади ?;

           

34. Кўп омилли регрессия моделини тузишда омилларни танлаш  қандай усулда амалга оширилади?;

           

35. Кўп омилли регрессия тенгламасини тузишда натижавий белгининг амалдаги қийматларини мос ҳолда ҳисобланган қийматларидан четланишлари квадратлари йиғиндиси-400, ўртача қийматидан четланишлар квадратлари йиғиндиси – 500 га тенг бўлса кўп омилли детерминация коэффициентини аниқланг?;

           

36. Кўп омилли регрессия тенгламасини тузишда натижавий белгининг амалдаги қийматларини мос ҳолда ҳисобланган қийматларидан четланишлари квадратлари йиғиндиси-128, ўртача қийматидан четланишлар квадратлари йиғиндиси – 200 га тенг бўлса кўп омилли корреляция коэффициентини аниқланг?;

37. Ялпи даромад (Y) билан тупроқ унумдорлиги (Х1) ва хайдалган ер (Х2) ўртасидаги боғланиш учун регрессия тенгламаси хисобланган:

             Y=b0 +b1x1+ b2х2

Агар кўп омилли детерминация коэффициенти -0,924; Y ва Х1 ўртасидаги жуфт корреляция коэффициенти– 0,9 га тенг бўлса, Y ва Х2 ўртасидаги хусусий дитерминация коэффициетини аниқланг?


38. Чизиқли тренд моделида (b1) параметр нимани ифодалайди?;

           

39.  Кўрсаткичли тренд моделида (b1) параметр нимани ифодалайди?;

           

40. Фермер хўжалигида пахта ҳосилдорлигини (ц) ўзгариши 2001-2017 йилларда қуйидаги чизиқли тренд модели билан ифодаланади:

                          Y=23 +1,2t

Бундан кўринадики, ҳосилдорлик ҳар йили ўртача ... ошади:


41. Жон бошига товар айланмасини ўзгариши 2001-2017 йилларда қуйидаги кўрсаткичли тренд модели билан ифодаланади:

              Y=124*1,07t

Бундан кўринадики, товар айланмаси хар йили  ўртача ... ошади:


42. Республикада умумий фойдаланиш автобусларида йўловчиларни ташиш ( млн.киши) динамикаси 2013-2017 йилларда қуйидаги  тренд модели билан ифодаланади:

Y=100*1,09t

2018 йил учун йўловчилар ташишнинг кутиладиган (прогноз) хажмини аниқланг:


43. Республикада тола ишлаб чиқариш динамикасини 2013-2017 йилларда барқарор қўшимча ўсиш суръати 5% ни ташкил этади. Агар 2012 йилда тола ишлаб чиқариш 200 минг тонна бўлса, 2018 йил учун проноз ҳажмини аниқланг:


44. Автокорреляция коэффициентининг аҳамиятлилигини текширишда ... мезони қўлланади:

 

45. Республикада тола ишлаб чиқариш динамикасини 2013-2017 йилларда барқарор қўшимча ўсиш суръати 5% ни ташкил этади. Агар 2012 йилда тола ишлаб чиқариш 200 минг тонна бўлса, 2018 йил учун проноз ҳажмини аниқланг:

46. Мурожаатномадан: “Ўтиш даврида иқтисодиёт соҳасида статистик ҳисоботларни ... ва давлатнинг иқтисодий салоҳиятини ... жуда муҳимдир”:

 

47.Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони қабул қилинган сана ва ҳужжат рақамини аниқланг:

 

48.Ҳаракатлар стратегиясини қабул қилинишининг долзарблиги нимада:

 

49.Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси бугунги кунда қандай меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида фаолият кўрсатиб келмоқда?

 

 50.Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси қайси санада тақдим этилди ва унда «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили» Давлат дастури доирасида қанча ҳажмдаги лойиҳалар амалга оширилганлиги қайд этилди?  • X
    Комментарий: Имя: Email:
    Введите код с картинки: